maomi网址

maomi网址

─小儿伤内成疮,色黯久而不愈,此肝脾气血虚也,先用补中益气汤,后用八珍汤加柴胡、升麻渐愈,再用地黄一小儿伤臂成疮,久而不愈,寒热作渴,疮口青白不合,脓水时流,先用参、、归、术,寒热渐愈;又用托里散,患处色和;再用十全大补汤而愈。余谓脾气虚而肺气弱也,朝用补中益气汤,夕用五味异功散,元气渐复,乃佐以换肌消毒散寻愈。

手足俱青,患处皆黑。手足并冷,阳气虚寒也,用四君子汤加干姜、升麻。

出而色不红活,用紫草快斑汤。 麻症乃遍身而无空处,但以疏密之不同耳。

若用大黄等药,内伤阴络,反致下血,壮实者或成痼疾,虚弱者多致不起。肢体疼痛,用活命饮一服,杀其毒瓦斯,仍用托里散治之。

用补阴八珍汤、地黄丸而愈。亦有不满其数而死者,乃毒瓦斯走散故也。

窃谓前症若二便自调,饮食温和,口渴饮汤,手足不热,是为虚热,不可食生冷之物。 余谓禀肝肾阴虚而两位青赤,脾胃气虚而脓清不敛,当补足三阴为善。

Leave a Reply